Profil firmy  |  Projekce  |  Příprava a inženýring  |  Realizace staveb  |  Systém jakosti  |  Příklady k následování  |  Kontakty
radek >>

Společnost GASLINES, s.r.o. je stavebně - projekčně - inženýrská firma, která se zabývá projekcí, realizací, inženýringem a zajišťováním financování staveb všeho druhu pro komunální sektor - obce a města, průmysl, zemědělství, dopravu, energetiku, vodní hospodářství, ekologii, technickou infrastrukturu a privátní investory. 

Má vlastní zkušené realizační týmy, silnou projekční skupinu a dlouhodobě v oblasti znalé inženýrské pracovníky. 

V současné době nabízí služby širokému okruhu zákazníků. Od počátku navazuje na úspěšnou, více než 10-ti letou tradici firmy Jaroslav Gregor - GASLINES.  Pokračuje v obdobné činnosti, využívá získané zkušenosti, dále je rozvíjí a s pomocí moderního  technického vybavení a zejména kvalitního týmu vysoce kvalifikovaných technických a odborných pracovníků je připravena vyhovět všem požadavkům na hospodárné, efektivní, rychlé a moderní řešení Vašich potřeb .  sipky  Profesní struktura a technické zázemí.

Pracujeme v oboru veřejných i privátních investic a nabízíme profesionální služby ve všech oblastech, které s pořízením těchto investic souvisejí. Komplexní program zahrnuje služby ve výstavbě pro oblast infrastruktury a všech druhů staveb pro města, obce, provozovatele a  majitele  těchto technických a stavebních investic v průmyslu, zemědělství, energetice a privátním sektoru. Plný servis zahrnuje vše potřebné od přípravy projektu ve všech stupních, přes jeho projednání  až po samotnou realizaci včetně zajištění inženýringu a případně i financování s podporou z příslušných dotačních programů. Jsme zaměřeni nejen na novostavby, ale i na rekonstrukce, obnovu, opravy i úpravy nevyhovujících zařízení a staveb.

Množství zkušeností získané ve výstavbě, inženýringu i projekci je spolehlivým základem pro poskytování kvalitních služeb.

Nabízíme realizační, projekční, inženýrskou, poradenskou činnost  a dotační management v těchto oblastech:

PLYNOVODY 1271346089_foto23

 • VVTL, VTL, STL,NTL plynovody a přípojky a regulační stanice plynu

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 • vodovody a  přípojky  včetně vodojemů, čerpacích stanic, zdroje vody, studny,  vrty, úpravny vody atd.
 • kanalizace a přípojky, čistírny odpadních vod, čerpací řady, lapoly, hospodaření s dešťovou vodou atd.
 • rybníky včetně obnovy zaniklých nebo poškozených, nádrže, potoky, meliorace a závlahy, opevnění koryt toků, odstranění nánosů bahna, revitalizace toků a krajiny, biocentra, mokřady, tůně,  poldry pro protipovodňovou ochranu, ochranné hráze a další 
 • tlakové a podtlakové kanalizace, včetně  - dálkové dopravy splašků na ČOV

KABELIZACE

 • podzemní rozvody elektro, sdělovací, veřejné osvětlení, kabelové televize atd.

TECHNOLOGICKÉ SÍTĚ

 • teplovody, produktovody a jiné potrubní sítě pro dopravu medií, montáže potrubí a technologických celků

KOMUNIKACE

 • výstavba chodníků, vozovek, cest, parkovišť, náměstí, návsí, čekáren, cyklostezek a jiných zpevněných ploch
  tvorba veřejných prostor včetně architektonických návrhů a mobiliáře, sportoviště, hřiště,  parkové úpravy,  zpevněné plochy, sady, aleje, zahrady  aj.

Pozemní, občanské, průmyslové, zemědělské stavby

 • stavby všeho druhu v oboru pozemních, občanských,  průmyslových a zemědělských staveb, demolice a likvidace veškerých nevyhovujících zařízení a staveb.

ZEMNÍ PRÁCE  A  EKOLOGICKÉ STAVBY

 • v jakémkoliv rozsahu, sanace povodňových a ekologických škod, protipovodňová opatření, sanace a výstavba skládek odpadů, ekologické stavby, kompostárny, sběrné dvory aj.

Jiné práce jsme schopni nabídnout na váš požadavek, nejsme omezeni ničím jiným než Vašimi potřebami. 

Práce jsou prováděny kompletně, to znamená od vytyčení stávajících podzemních sítí a zajištění všech povolení dotčených orgánů a organizací, provedení prací zemních, montážních, obnovy povrchových úprav, předání geodetického zaměření a veškerých dokladů pro kolaudaci stavby a spolupráce při uvedení do provozu.

Hlavní myšlenkou firmy, je dobrou organizací práce a nasazením dostatečného množství techniky a kvalifikovaných pracovníků dosažení investorem požadované kvality, ekonomiky a přiměřeného  termínu zhotovení díla.

Firma je schopna působit jako generální dodavatel nebo poddodavatel dle potřeby příslušné investice. Části prací , které neprovádíme vlastní kapacitou zadáváme ověřeným subdodavatelům.

Zaměstnáváme zkušené pracovníky pravidelně školené a seznamované s nejnovějšími poznatky.

Stavby jsou vedeny odpovědnými stále  vzdělávanými pracovníky trvale přítomnými na stavbách.

Společnost je vybavena moderním a výkonným zařízením a mechanizací.

t1271346089_foto20

t1271346318_foto75

t1271346318_foto59

t1271346318_foto61

t1271346318_foto41

t1271346090_foto31

t1271346089_foto1
| Autor: redakce | Vydáno dne 29. 01. 2011 | 1787 přečtení | Počet komentářů: 1582 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek